Tuesday, November 25, 2008

FALSAFAH

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


FALSAFAH SEKOLAH


Tulus dan Fadhilah (Simple in Virtue)

Manusia dengan makhluk yang sempurna yang boleh dididik berkemampuan untuk belajar dan mencapai ketinggian akhlak.

Pembelajaran, keupayaan pembelajaran dan prestasi seseorang murid itu bukannya berpunca daripada sifat semulajadinya melainkan dengan didikan dan bimbingan yang sistematik.

No comments: